orders@graffitistudio.pl             +48 32 661 01 30

Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje dane osobowe przekazane spółce GRAFFITI STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://graffitistudio.pl
 2.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest GRAFFITI STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Jaworznie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach – VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000315262, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Na Stoku 78, 43-600 Jaworzno, NIP: 6321959637, REGON: 240987925, kapitał zakładowy w wysokości: 4.500.000 zł., Tel. +48 32 661 01 30, zwana dalej Administratorem.
 3.  Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego są przetwarzane zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  L z 2016r., Nr 119, str. 1)    oraz zgodnie z  ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204, z póz. zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane są zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane, za pomocą stosowanych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz są  przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym ich  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz ich  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem.
 5.  Biorąc pod uwagę  charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane są przetwarzane o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa  przetwarzania danych osobowych odpowiadający temu ryzyku; stosuje zwłaszcza środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione  danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

II. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 2. a) udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 3. b) zawierania i realizowania umów o świadczenie usług serwisowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. c) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 5. d) marketingu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 6. e) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7.  Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego mogą być udostępniane przez Administratora następującym podmiotom:
 8. a)    W przypadku osób, które korzystają z serwisu internetowego w celu składania zapytań ofertowych oraz w celu zawierania i realizowania umów o świadczenie usług serwisowych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe podmiotom powiązanym z Administratorem relacjami gospodarczymi- tj. : dostawcom usług kurierskich, przewozowych, spedycyjnych, pocztowych; dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania informatyczne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), z zastrzeżeniem, że  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe  wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.
 9. b)    W pozostałych przypadkach Administrator udostępnia zebrane dane osobowe dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania informatyczne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), z zastrzeżeniem, że  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe  wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

III.    PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH I OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

 1.  Podanie danych osobowych przez osoby korzystające z  serwisu internetowego jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Zapytania Ofertowego oraz w Formularzu Serwisowym,  niezbędnych do udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz niezbędnych do zawierania i realizowania umów o świadczenie  usług serwisowych skutkuje brakiem możliwości udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz brakiem możliwości zawierania i realizowania  umów o świadczenie usług serwisowych.
 2.  W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz w celu zawierania i realizowania umów o świadczenie usług serwisowych podstawą przetwarzania danych osobowych korzystającego z serwisu internetowego jest konieczność podjęcia przez Administratora, na żądanie korzystającego którego dane dotyczą, stosownych działań przed zawarciem umowy z korzystającym oraz wykonywanie umów o świadczenie usług serwisowych ( art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora – zgodnie z obowiązującymi przepisami  za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu  podstawą przetwarzania danych osobowych jest uprzednia zgoda korzystającego z serwisu internetowego (art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
W przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną podstawą przetwarzania danych osobowych jest uprzednia zgoda korzystającego z serwisu internetowego (art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 1.  Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego są przez Administratora przechowywane przez okres:
 2. a)    W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz w celu zawierania i realizowania umów o świadczenie usług serwisowych – przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umów zawartych w następstwach udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz do czasu wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umów o świadczenie usług serwisowych. Po tym czasie dane mogą być przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń z tych umów jakie może podnosić Administrator przeciwko osobie, której dane są przetwarzane i jakie mogą być podnoszone przez taką osobę wobec Administratora.
 3. b)    W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej (okres przedawnienia roszczeń określają przepisy  Kodeksu Cywilnego, w myśl których podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata), z zastrzeżeniem, że Administrator nie może przetwarzać danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
 4. c)    W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu marketingu oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną   – do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

IV. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH I ICH POPRAWIANIA ORAZ INNE PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1.  Korzystający z serwisu internetowego mają prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (do informacji o przetwarzanych danych oraz do otrzymania ich kopii), ich sprostowania (poprawienia danych), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku) oraz mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także mają prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych praw określone są w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2.  Korzystający z serwisu internetowego, których dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej przez nich zgody w celu marketingu oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3.  Korzystający z serwisu internetowego, których dane przetwarzane są przez Administratora mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4.  Korzystający z serwisu internetowego, których dane przetwarzane są przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 5.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punktach powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

V.  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 1.  Korzystający z serwisu internetowego, których dane przetwarzane są przez Administratora, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w przepisach prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1.  Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej serwis internetowy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający serwis internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.or/wiki/HTTP_cookie
 2.  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony serwisu internetowego w następujących celach:
  a)    identyfikacji osób jako zalogowanych w serwisie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  b)    zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zapytania Ofertowego oraz Formularzy Serwisowych lub danych logowania do serwisu internetowego;
  c)    dostosowywania zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji osób korzystających z serwisu (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z serwisu internetowego;
  d)    prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu internetowego;
 3.  Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu internetowego.
 4.  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5.  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  •    w przeglądarce Chrome
  •    w przeglądarce Firefox
  •    w przeglądarce Internet Explorer
  •    w przeglądarce Opera
  •    w przeglądarce Safari
  •    w przeglądarce Microsoft Edge
 6.  Administrator przetwarza również dane związane z korzystaniem z serwisu internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis internetowy oraz nie są przez Administratora ujawniane osobom trzecim.

VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tychże stron. Administrator zastrzega, iż niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://graffitistudio.pl
 2.  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3.  Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  a) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  b) Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
  c) Certyfikat SSL.