orders@graffitistudio.pl             +48 32 661 01 30

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Graffiti Studio Sp. z o.o. od kilkunastu lat świadczy usługi poligraficzne Klientom z różnych branż. Zadowolenie interesariuszy jest miarą oceny naszych starań i nieustannych dążeń do doskonałości poprzez kształtowanie i zaspokajanie ich potrzeb, doskonalenie relacji i budowę zaufania między nimi, zgodnie z misją, wizją i strategią firmy. W naszą strategię na trwałe wpisujemy także spełnienie rosnących wymagań rynkowych wobec naszych wyrobów i usług, z zachowaniem dbałości o ochronę środowiska.

 

Podstawowym celem naszych działań jest ciągły rozwój i doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, promowanie podejścia procesowego, opartego na ocenie ryzyka.

 

Kierownictwo firmy angażuje się w działania na rzecz utrzymania i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, przez ustanowienie celów dotyczących jakości zgodnych z kontekstem i strategicznym kierunkiem organizacji oraz podjęcia działań mających na celu poprawę środowiskowych efektów działalności.

 

Wyznaczone cele osiągamy poprzez angażowanie pracowników w doskonalenie jakości na wszystkich poziomach organizacji, udział pracowników w szkoleniach podwyższających ich kwalifikacje, szerzeniu świadomości iż za środowisko naturalne jest odpowiedzialny każdy pracownik, dokumentowanie zdarzeń oraz stałe unowocześnianie metod pracy.

 

Za cel stawiamy sobie wytwarzanie naszych produktów z poszanowaniem środowiska naturalnego i w zgodzie z prawem chroniącym go poprzez identyfikację aspektów środowiskowych, przeciwdziałanie lub łagodzenie ich skutków oraz kreowanie ekologicznej kultury współpracy z dostawcami i klientami. Zobowiązujemy się do wdrożenia zasad Zrównoważonego Rozwoju działalności biznesowej, środowiska i społeczności zewnętrznej oraz wewnętrznej poprzez troskę o zasoby naturalne i ochronę środowiska naturalnego, która realizowana jest poprzez zorientowanie na nowe technologie przyjazne środowisku, racjonalną gospodarkę surowcami / komponentami produkcyjnymi, wykorzystywanie substancji przyjaznych środowisku i minimalizację powstających odpadów.

 

Wszyscy pracownicy Spółki oraz wykonawcy zewnętrzni, realizujący usługi na rzecz firmy „Graffiti Studio Sp. z o.o.” mają świadomość potrzeby realizacji oferowanych wyrobów na najwyższym poziomie z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne. Tylko najwyższa jakość realizacji zamówień jest w stanie pozyskać szanse płynące z rynku na oferowane wyroby i usługi. W celu spełnienia oczekiwań Klientów na jak najwyższym poziomie, nieustannie analizujemy ryzyka i szanse, prowadzimy prace mające na celu rozwój i doskonalenie oferowanych wyrobów i usług.

 

Pełniejszą realizację wymagań Klienta wspomagają również wyniki otrzymywane w procesie badania zadowolenia Klienta. Uzyskane informacje, pozwalają nam identyfikować słabe strony świadczonych usług i oferowanych produktów, a na tej podstawie planować skuteczne metody ich ograniczenia, co prowadzi do doskonalenia wyrobów oraz podniesienia zadowolenia Klienta.

 

Jako Prezes Spółki jestem odpowiedzialny za realizację niniejszej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania i deklaruję, że jest i będzie nadal konsekwentnie spełniana przeze mnie oraz pracowników naszej firmy. Poprzez niniejszą Politykę zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 w celu ciągłego doskonalenia jakości oferowanych wyrobów i usług oraz poprawy środowiskowych efektów działania.

 

Prezes Zarządu

Przemysław Taubler